Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting

Historie

De Stichting, opgericht in 1988, is een vermogensfonds, dat is voortgekomen uit de Amsterdamse Vereniging tot bestrijding van tuberculose en de Stichting Massaröntgenonderzoek.

Doel

De stichting stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van tuberculose en andere longaandoeningen in Nederland en daarbuiten door middel van het verlenen van subsidies aan relevante projecten.

Subsidieaanvragen

In Nederland gevestigde artsen of medische instellingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten, die beantwoorden aan de doelstellingen van de stichting.

Ook projecten in het buitenland die door Nederlandse instellingen worden uitgevoerd komen voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen worden door het bestuur getoetst aan de statuten en het beleidsplan. Toekenning/afwijzing wordt altijd duidelijk gemotiveerd.

Aan het einde van het project wordt schriftelijk verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen en de behaalde resultaten. (Bij een meerjarig project jaarlijks)

Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drieleden waarvan tenminste 2 artsen.

Werkwijze

De stichting vergadert 2x per jaar (voorjaar en najaar) en bepreekt dan onder meer de ingediende projectaanvragen.

Contactgegevens

Email adres: bakhuys.r.st@gmail.com
Statutaire naam: Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting
RSIN / fiscaal nummer: 801405919